Projekty zrealizowane przez Top Design Studio sp. z o.o. w ramach funduszy europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych celem wdrożenia innowacji technologicznych w zakresie produkcji szafki modułowej w kształcie heksagonu

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa Top Design Studio poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie wprowadzenia nowego produktu w postaci szafki modułowej w kształcie heksagonu imitującej plaster miodu oraz udoskonalonej metody produkcji. Planowane do wdrożenia innowacje produktowa, procesowa, a w konsekwencji wdrożenie towarzyszącej im innowacji organizacyjnej i marketingowej wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy. Przedmiotowe innowacje są silnie skorelowane z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa – podniesienie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. Skorzystanie przez Wnioskodawcę z oferty proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez IOB pozwoli zwiększyć innowacyjność jego przedsiębiorstwa oraz ulepszy i usprawni proces wdrożenia innowacji technologicznych.

Umowa o dofinansowanie nr

POIR.02.03.01-18-0029/18-00

Całkowita wartość projektu

1 791 864.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

1 000 860.00 PLN

Program operacyjny Polska Wschodnia 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja firmy TOP DESIGN STUDIO

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów spółki TOP DESIGN STUDIO w zakresie mebli biurowych, mebli mieszkaniowych. Do celów szczegółowych zalicza się: 1. Dywersyfikacja rynków sprzedaży, 2. Pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów / partnerów w postaci architektów, 3. Doskonalenie swoich produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych oraz wymogi kontrahentów zagranicznych. Spółka TOP DESIGN jest dynamicznie rozwijającą się firmą i skutecznie sprzedającą swoje meble na rynkach krajowych. Projekt w zakresie internacjonalizacji jest kolejnym z etapów w wewnętrznej strategii rozwoju firmy, która chce rozwinąć swoją sprzedaż i dokonać dywersyfikacji przychodów w oparciu o nowe rynki zagraniczne.

Umowa o dofinansowanie nr

POPW.01.02.00-18-0048/19-00

Całkowita wartość projektu

678 541,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

468 911,00 PLN